Registrar

 

 Dr.Niranjana

 

 

Designation

Registrar

Karnataka State Dr Gangubai Hangal Music and Performing Arts University Mysuru

Phone

 +91-821-240 2141

Email

nvanalli@gmail.com

 

CV of Prof Niranjana .pdf